Open Access ebooks

Permanent URI for this collection

Browse

Wszystkie książki Wydawnictwa INP PAN, dostępne w tej kolekcji zostały opublikowane na licencji otwartej CC-BY.

Treść licencji dostępna jest pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl

Polityka otwartości Instytutu Nauk Prawnych PAN: https://www.inp.pan.pl/wp-content/uploads/2018/11/Polityka-otwarto%C5%9Bci-INP-PAN.pdf

Polityka wydawnicza INP PAN: https://www.inp.pan.pl/wp-content/uploads/2018/11/Polityka-wydawnicza-Instytutu-Nauk-Prawnych-Polskiej-Akademii-Nauk.pdf

Licencja umożliwia bez ograniczeń odnośnie celu (także komercyjnego):

  • dzielenie się treścią artykułu — może być on kopiowany, rozpowszechniany w dowolnym medium i formacie;
  • adaptacje — tworzenie utworów zależnych.

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Warunkiem korzystania z licencji CC-BY jest:

  • uznanie autorstwa — utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany . Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
  • brak dodatkowych ograniczeń — nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Autorzy zachowują pełnię praw do publikacji wydanych na licencji CC-BY.


All books of Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences in this collection are published under the CC-BY open license.

The license is available at: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.

Institutional Openness Policy: https://inp.pan.pl/wp-content/uploads/2022/10/Institutional-Openness-Policy.pdf

The license allows without restrictions on the purpose (also commercial):

  • sharing — copying and redistributing the material in any medium or format;
  • adapting — remixing, transforming, and building upon the licenced material other adapted material.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

The condition for using the CC-BY license is:

  • attribution (recognition of authorship) — the work should be properly marked, provide a link to the license, and indicate if changes were made. This may be done in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use;
  • no additional restrictions — it schould not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Authors retain the copyright and full publishing rights without restrictions to his/her publication.

CC-BY