Czasopisma INP PAN

Permanent URI for this community

Browse

Collections in this Community

Now showing 1 - 6 of 6

Wszytskie artykuły publikowane w czasopimach INP PAN zdeponowanych w repozytorium e-Biblioteka Prawnicza publikowane są na licencji otwartej CC-BY. Autorzy zgłaszając propozycję wydawniczą zgadzają się na udzielenie nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji CC-BY 4.0 PL w przypadku akceptacji artykułu do publikacji roczniku.

CC-BY 

Treść licencji dostępna jest pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl

Licencja umożliwia bez ograniczeń odnośnie celu (także komercyjnego):

  • dzielenie się treścią artykułu — może być on kopiowany, rozpowszechniany w dowolnym medium i formacie;
  • adaptacje — tworzenie utworów zależnych.

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Warunkiem kożysania z licencji CC-BY jest:

  • uznanie autorstwa — utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany . Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
  • brak dodatkowych ograniczeń — nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

 


All articles published in our scientific journals are published under the CC-BY open license. By submitting a publishing proposal, the authors agree to grant a free, non-exclusive and territorially unlimited CC-BY 4.0 PL license, if the article will be accepted for publication in the biannual journal.

The license is available at: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.

The license allows without restrictions on the purpose (also commercial):

  • sharing — copying and redistributing the material in any medium or format;
  • adapting — remixing, transforming, and building upon the licenced material other adapted material.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

The condition for using the CC-BY license is:

  • attribution (recognition of authorship) — the work should be properly marked, provide a link to the license, and indicate if changes were made. This may be done in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use;
  • no additional restrictions — it schould not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.