Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Naczelny Sąd Administracyjny
ISBN
978-83-932571-4-0
DOI
Language
pl
Keywords
postępowanie administracyjne, prawa i wolności jednostki, Rzecznik Praw Obywatelskich, funkcjonariusz publiczny, odpowiedzialność majątkowa, postępowanie dowodowe, komunikacja elektroniczna, przewlekłość, zażalenie, bezczynność organu, wszczęcie postępowania, zawieszenie postępowania, umorzenie postępowania, postępowanie odwoławcze
Abstract
Publikacja ma na celu przedstawienie wprowadzonych ostatnio szczegółowych nowelizacji k.p.a., dokonanie analizy skutków ich wejścia w życie oraz sformułowanie postulatów w zakresie dalszych zmian w postępowaniu administracyjnym. Prezentowana publikacja pokazuje, jak szeroki zakres miały nowelizacje kodeksu dokonane w ostatnich dwóch latach. Autorzy artykułów podjęli się omówienia poszczególnych regulacji oraz ich oceny. Oceny te, co warto podkreślić, nie są jednowymiarowe, gdyż jakość kolejnych zmian jest różna. Mamy zatem zmiany pozytywne, tj. nową regulację wszczęcia postępowania, doprecyzowanie przepisów o dostępie do akt, czy nowe przepisy dotyczące trybów nadzwyczajnych: zmiany o charakterze porządkującym, tj. nowelizację niektórych zasad ogólnych, czy zawieszenia i umorzenia postępowania. Wiele jest jednak zmian, które wywołują niejednoznaczne lub wręcz negatywne oceny, np. w odniesieniu do bezczynności i przewlekłości postępowania, metryczek, pełnomocników czy uzupełnienia decyzji. Ta polaryzacja ocen skłania do szerszej dyskusji nad jakością polskiego prawa administracyjnego procesowego. Wydaje się, że niniejsza publikacja stanowi kolejny dowód na to, jak niezbędne jest powołanie zespołu resortowego w postaci Komisji Prawa Administracyjnego, który czuwałby, a przynajmniej próbował czuwać, nad nowymi regulacjami prawa administracyjnego, a szczególnie kodeksu postępowania administracyjnego. Brak bowiem skoordynowanej polityki w zakresie zmian legislacyjnych prowadzi do postępującej dewaluacji prawa administracyjnego, a w perspektywie czasowej – do dysfunkcjonalności wielu rozwiązań procesowych.
Description
Citation
T. Górzyńska, M. Błachucki, G. Sibiga (red.), Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011, NSA, Warszawa 2012.
Table of content
<< s. 11-33 >> Małgorzata Jaśkowska Wpływ zmian w k.p.a. na sferę praw i wolności jednostki << s. 34-42 >> Katarzyna Łakoma Bilans wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz zmian k.p.a. << s. 43-65 >> Mateusz Błachucki Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa i jej wpływ na postępowanie administracyjne << s. 66-72 >> Agnieszka Skóra Obowiązek aktywizacji stron w postępowaniu dowodowym. W kwestii zmiany art. 7 k.p.a. << s. 73-92 >> Grzegorz Rząsa Znaczenie nowelizacji art. 7 i 8 k.p.a. dla modelu administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego << s. 93-101 >> Marek Szubiakowski Pojęcie decyzji ostatecznej i charakter wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy << s. 102-112 >> Grzegorz Sibiga Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym – aktualny stan prawny, praktyka stosowania przepisów i dyskutowane kierunki dalszych zmian << s. 113-126 >> Zbigniew Kmieciak Przewlekłość postępowania administracyjnego w świetle ustaleń europejskiego case law << s. 127-148 >> Agnieszka Korzeniowska-Polak Zażalenie na przewlekłość postępowania administracyjnego << s. 149-165 >> Jarosław Dobkowski, Robert Suwaj Na marginesie problematyki zwalczania bezczynności organu postępowania administracyjnego << s. 166-175 >> Rafał Stankiewicz Zmiany k.p.a. w zakresie przepisów dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego << s. 176-185 >> Joanna Wyporska-Frankiewicz Metryka sprawy administracyjnej na tle ostatnich zmian k.p.a. << s. 186-194 >> Marcin Mazuryk, mgr Wojciech Drobny Implikacje ustawy deregulacyjnej dla postępowania administracyjnego << s. 195-208 >> Mirosław Pawełczyk Wybrane aspekty zawieszenia i umorzenia postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a. << s. 209-218 >> Bartosz Majchrzak Zmiany k.p.a. w zakresie uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia(wybrane uwagi na tle nowelizacji z 3 grudnia 2010 r.) << s. 219-238 >> Jan Paweł Tarno Uprawnienia decyzyjne organu odwoławczego w świetle znowelizowanego art. 138 k.p.a. << s. 239-248 >> Marek Wierzbowski, Rafał Stankiewicz Kilka uwag w kontekście stosowania art. 149 k.p.a. po jego nowelizacji