Polityczno-syndykalne założenia ustawowej regulacji bytu prawnego rolniczych związków zawodowych : w perspektywie integracji rolnictwa z Europejską Wspólnotą Gospodarczą

Loading...
Thumbnail Image
Editors
Date
1991
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo "Epoka"
ISBN
83-85021-45-0
DOI
Language
polish
Keywords
Abstract
Description
Citation
Lis M. (red.), Polityczno-syndykalne założenia ustawowej regulacji bytu prawnego rolniczych związków zawodowych : w perspektywie integracji rolnictwa z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Wydawnictwo "Epoka", Warszawa 1991
Table of content
<<s. 5>> Wstęp <<s. 6-10>> Prawne podstawy działalności rolniczych związków zawodowych w świetle przemian ustrojowych państwa 1. Ustrojowo-polityczny rodowód ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych. 2. Doraźny charakter ustawowych podstaw działalności rolniczych związków zawodowych ustanowionych 7.IV.1989 r. 3. Polityczna dezaktualizacja "ludowo-ustawodawczej" regulacji prawnej związków zawodowych rolników i legislacyjne desinteressement NSZZ RI "Solidarność" jej nowelizacją 4. Poselski impuls i senacka inicjatywa ustawodawcza <<s. 11-18>> Wspólnotowe determinanty syndykalnych rozwiązań instytucjonalnych w polityce rolnej EWG 5. Ustawa o rolniczych związkach zawodowych w perspektywie integracji rolnictwa z EWG 6. Płaszczyzny podporządkowania rozwiązań legislacyjnych prawu wspólnotowemu EWG 7. Wspólnotowe struktury syndykalne EWG konfederujące rolnicze związki zawodowe państw członkowskich 8. Ustawowe przysposobienie rolniczych związków zawodowych do wypełniania socjalno-organizatorskich zadań wspólnotowej polityki rolnej 9. Pluralizm syndykalny <<s. 19-24>> Substrat osobowy rolniczych związków zawodowych 10. Zachowane z obalonego systemu politycznego ustawowe ograniczenia prawa zrzeszenia się w rolniczych związkach zawodowych 11. Ograniczniki podmiotowe członkowskiego substratu osobowego (art.1, ust. 1 ustawy) 12. Potrzeba generalnej eliminacji restrykcji syndykalnych w sektorze rolnictwa 13. Zasada powszechności prawa zrzeszenia się w rolniczych związkach zawodowych 14. Osoby prawne w związkowym substracie osobowym <<s. 25-32>> Zakres i prawne formy działalności rolniczych związków zawodowych 15. Podstawowe sfery syndykalnej działalności związków zawodowych rolników 16. Udział w stanowieniu prawa 17. Udział w stosowaniu prawa 18. Mediacje i rewindykacja 19. Akcje protestacyjne 20. Legalność syndykalnej działalności i odpowiedzialność prawna <<s. 33-34>> Konkluzje i wnioski <<s. 34-36>> Suplement
Collections