Umowa o świadczenie przez osobę trzecią

Loading...
Thumbnail Image
Editors
Date
1970
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Prawnicze
INP PAN
ISBN
DOI
Language
pl
Keywords
umowa, contract
Abstract
Description
Citation
Łętowska E., Umowa o świadczenie przez osobę trzecią, Wydawnictwo Prawnicze, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 1970.
Table of content
<<s. 5-15>> Uwagi wstępne <<s. 16-36>> Rozdział II. Pojęcie umowy o świadczenie przez osobę trzecią i kształtowanie się jej koncepcji w prawie polskim § 1. Uwagi ogólne § 2. Pojęcie umowy o świadczenie przez osobę trzecią § 3. Geneza polskich ujęć ustawowych <<s. 37-55>> Umowa o świadczenie przez osobę trzecią i kształtowanie się jej koncepcji w prawie polskim § 1. Przedmiotowy zakres umowy § 2. Przyrzeczenie dłużnika umowy gwarancyjnej § 3. Forma umowy gwarancyjnej <<s. 56-76>> Skutki zawarcia umowy o świadczenie przez osobę trzecią § 1. Sytuacja osoby trzeciej, która ma zaciągnąć zobowiązanie lub spełnić świadczenie § 2. Treść zobowiązania § 3. Upoważnienie przemienne <<s. 77-104>> Rozdział V. Charakterystyka umowy o świadczenie przez osobę trzecią § 1. Uwagi ogólne § 2. Funkcja umowy o świadczenie przez osobę trzecią § 3. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią jako rodzaj czynności prawnej <<s. 105-141>> Funkcjonowanie zobowiązania gwarancyjnego § 1. Dwa sposoby realizacji zabezpieczającej funkcji zobowiązania gwarancyjnego § 2. Przesłanki wymagalności świadczenia dłużnika w umowie gwarancyjnej § 3. Wykonanie zobowiązania § 4. Niewykonanie (nienależyte wykonanie) zobowiązania gwarancyjnego <<s. 142-150>> Rozdział VII. Wygaśnięcie zobowiązania gwarancyjnego i jego skutki § 1. Wygaśnięcie zobowiązania gwarancyjnego § 2. Skutki wygaśnięcia zobowiązania gwarancyjnego <<s.151-159>> Uwagi końcowe
Collections